AMI SOLUTION TRAINING

AMI SOLUTION TRAINING

สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ เรียนเขียนโปรแกรม เรียนเขียนเว็บไซต์

สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ

หลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

หลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

รายละเอียด ตารางเรียน

เกี่ยวกับหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

หลักสูตรพื้นฐาน , สอนสดออนไลน์

    ภาษา C เป็นภาษาหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยเพราะ ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสำหรับปูพื้นฐานให้นักเรียนและนักศึกษาในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพื่อศึกษาพื้นฐานการใช้คำสั่งต่างๆ เช่นการแสดงผล การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การใช้ตัวแปร โครงสร้างการทำงานพื้นฐานแบบต่างๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษา C จึงเป็นเหมือนการสร้างรากฐานที่ดีในการต่อยอดเพื่อไปเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 

    หลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์นี้ มีแนวทางการสอนเพื่อติวเข้มให้ผู้เรียนที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในภาษา C อย่างถ่องแท้ ด้วยการสอนการวิเคราะห์โจทย์หรือความต้องการ สอนความเข้าใจใน Syntax ของภาษา C การทำโจทย์ประยุกต์ต่างๆ ด้วยภาษา C สอนการแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเขียนโปรแกรม เป็นต้น

 

     สอนแบบเจาะลึก เน้นการปฏิบัติ ลงมือเขียนจริง เรียนรู้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สอนให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ระหว่างสัปดาห์ที่รอเรียน มีโจทย์ให้ฝึกทำอย่างสม่ำเสมอและทำเสร็จส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจได้ทันที เรียนจบแล้วนำไปใช้งานได้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

ชั่วโมงที่ 1 - 3

 - สอนการติดตั้ง (Install) Dev-C++ เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

 - สอนการใช้งาน Dev-C++ เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

    - การสร้าง Source File ใหม่

    - การบันทึก Source File

    - การ Complie Source File

    - การ Run เพื่อทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น

    - การเปิด Source File เพื่อแก้ไข

 - สอนการแสดงผลพื้นฐานด้วยคำสั่ง printf()

 - สอนการใช้ Comment

 - สอน Flowchart และ อัลกอริทึมเบื้องต้นสำหรับภาษา C

 - แบบฝึกหัดในห้องเรียน

 - การบ้าน

 

ชั่วโมงที่ 4 - 6

 - สอนวิธีการใช้ตัวแปรในภาษา C

    - การวิเคราะห์ข้อมูลและประเภทข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเป็นตัวแปร

    - การประกาศตัวแปร

    - การนำค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรมาแสดงผลทางจอภาพ

 - สอนวิธีการใช้ค่าคงที่

 - สอนการรับค่าข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดจากผู้ใช้ ด้วยคำสั่ง scanf()

 - สอนวิธีการใช้ ตัวดำเนินการ (Operators) ต่างๆ ในภาษา C

    - การใช้ Assignment Operators

    - การใช้ Arithmetic Operators

    - การใช้ Logical Operators

  - สอนการสร้างนิพจน์ทางคอมพิวเตอร์ (Expression)

  - แบบฝึกหัดในห้องเรียน

  - การบ้าน

 

ชั่วโมงที่ 7 - 9

 - สอน Flowchart สำหรับเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างควบคุมการทำงานในการเขียนโปรแกรม

    - โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบเป็นลำดับ (Sequence)

    - โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบทางเลือก (Selection)

    - โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำ (Repeation)

 - สอนการเขียนโปรแกรมโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกในภาษา C

    - คำสั่ง if ...

    - คำสั่ง if ... else ...

    - คำสั่ง switch ... case ...

    - รูปแบบทางเลือก if ซ้อน if

    - รูปแบบทางเลือก if else if

 - แบบทดสอบในห้องเรียน

 - การบ้าน

 

ชั่วโมงที่ 9 - 11

 - สอนการเขียนโปรแกรมโครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ ในภาษา C

    - คำสั่ง while ...

    - คำสั่ง do while ...

    - คำสั่ง for ...

 - สอนวิธีการใช้ตัวแปรแบบ Array ในภาษา C

    - รู้จักหลักการทำงานของตัวแปรแบบ Array

    - การให้ค่า (Assign) ข้อมูล ในตัวแปรแบบ Array

    - การอ่านค่าจากตัวแปรแบบ Array

    - การใช้ตัวแปรแบบ Array ร่วมกับ โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ

 - แบบฝึกหักในห้องเรียน

 - การบ้าน 

 

ชั่วโมงที่ 12 - 14

 - รู้จักและใช้งานตัวแปรแบบ Array 2 มิติ

 - สอนให้รู้จักและใช้งานตัวแปรแบบ struct

 - สอนให้รู้จักและใช้งาน Function

    - การประกาศ Function

    - การส่งค่าให้ Function ผ่านทาง Parameter

    - การส่งค่าคืนกลับ  

 - สอนการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรม

 - แบบฝึกหัดในห้องเรียน

 - การบ้าน

 

ชั่วโมงที่ 15 - 18

 - สอนการวิเคราะห์โจทย์และความต้องการเพื่อนำมาเขียนโปรแกรม

 - ตะลุยทำโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทบทวนทุกบทเรียนที่เรียนทั้งหมด

Software ที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

- Dev-C++ Software สำหรับเขียน Source Code ภาษา C (คลิกที่นี่เพื่อ Download ...)

- Web Browser โปรแกรมสำหรับเปิดใช้งาน Internet เช่น IE, Firefox , Google Chrome

- Google+ สำหรับการเรียนออนไลน์

พื้นฐานของผู้เรียนหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

- มีพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์ เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมปลาย เป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวไปสู่หลักสูตรอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่าง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การได้เรียนรู้ก่อนเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะทำให้น้องๆ เรียนในมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว และทำเกรดเฉลี่ยที่ดีได้อย่างง่ายดาย

 

นักศึกษาปี 1 เป็นการเรียนเพื่อปรับพิ้นฐาน ในเรื่องการเขียนโปรแกรม เตรียมพร้อมการเรียนในอนาคต การเรียนหลักสูตรนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเขียนในภาษาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

เมื่อเรียนจบหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์ คุณจะได้รับ

- ใบประกาศนียบัตรจบการอบรมหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์ จากบริษัท Ami Solution

ค่าอบรมหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์ และวิธีชำระเงิน

ค่าอบรมหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์

 - สำหรับบุคคลทั่วไป 3,000 บาท

 - นักเรียน นักศึกษา 3,000 บาท

 

วิธีการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

1) ทำการลงทะเบียนจองที่นั่งเรียนตามลิ้งนี้ แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์ ครั้งที่ 1

2) เมื่อมีผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 3 ท่าน ระบบจะส่ง E-Mail เพื่อเรียกชำระเงิน ค่าอบรม

3) เมื่อได้ E-Mail เรียกชำระเงิน จากทาง Ami Solution ท่านสามารถชำระเงินได้ 2 ทาง

 3.1) การมาชำระเงินด้วยตัวเองที่บริษัท Ami Solution

 - เดินทางมาชำระค่าอบรมที่ บริษัท AMI SOLUTION Co., Ltd. 38/31 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 - เปิดรับชำระค่าอบรมตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 18.30 น.

 - กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษามา ในวันที่สมัครด้วย

 - ผู้เรียนต้องชำระค่าเรียนก่อนวันเปิดเรียน 3 วัน

 3.2) การชำระเงินโดยการโอนเงิน

 - ชำระเงินที่เคาเตอร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว เลขบัญชี 224-252049-4

 - กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษามาพร้อมกับใบสมัครด้วย

 - ส่ง ใบเสร็จชำระเงินค่าเรียนมาที่ Fax: 662 955 9733 หรือ Email: training@ami-solution.com , amitraining2012@gmail.com

 - ทางบริษัทจะส่งทาง E-mail ที่แจ้งมาในการลงทะเบียน ส่วนใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสามารถรับได้ที่ : บริษัท อามี โซลูชั่น จำกัด หรือเขียนแจ้งมาใน E-Mail ว่าต้องการใบเสร็จรับเงิน

 - ผู้เรียนต้องชำระค่าเรียนก่อนวันเปิดเรียน 3 วัน

 - หลังการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา Fax สลิป Pay-in มาที่ 02 955 9733 หรือ Scan ส่งทาง Email มาที่ training@ami-solution.com , amitraining2012@gmail.com

 - นำใบเสร็จรับเงินที่ทางบริษัท จัดส่งให้ทาง Email มาแสดงเพื่อรับเอกสารประกอบการเรียนได้ในวันที่เรียน

4) สามารถตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนในแต่ละครั้งได้ที่ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร เรียนภาษา C ออนไลน์ ครั้งที่ 1

 

*** การเปลี่ยนคอร์สเรียน บริษัทอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยผู้เรียนต้องแจ้งเปลี่ยนคอร์สเรียนก่อนวันเปิดเรียนของคอร์สที่ได้สมัครเรียนไว้ครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10 วัน

 

หากต้องการติดต่อสอบถาม ติดต่อได้ที่

AMI SOLUTION Co., Ltd.

38/31 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 081-139-4898 , 02-955-9732 Fax : 02-955-9733 Email : training@ami-solution.com , amitraining2012@gmail.com